Bộ cấp nguồn hệ thống SV/S 30.160.1.1 (2CDG110144R0011)